Avís Legal i Política de Privacitat

GRUP LLEIDATÀ M&M INFORMÀTICA S.L. en endavant L’Empresa

Tots els continguts del lloc web de L’Empresa —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d’àudio i software, etc.— són, bé propietat de L’Empresa, bé de societats del grup al qual L’Empresa pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web de L’Empresa és propietat exclusiva de L’Empresa i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web de L’Empresa és de L’Empresa o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d’utilització del contingut d’aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de L’Empresa o dels seus proveïdors.

L’Empresa i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de L’Empresa són marques protegides per L’Empresa. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de L’Empresa (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de L’Empresa constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

L’Empresa es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, L’Empresa es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d’aquesta facultat sense avís previ.

Tant l’accés al web de L’Empresa com l’ús de qualsevol informació continguda és d’exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l’usa, i L’Empresa no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. L’Empresa no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament (link), directament o indirectament, a través del web de L’Empresa.

Per facilitar-ne l’accés, pot ser que L’Empresa inclogui vincles a pàgines d’Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la.

També ha d’acceptar que L’Empresa no té cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat del material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a L’Empresa no implica que L’Empresa l’aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de L’Empresa es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup de L’Empresa.

L’Empresa exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de L’Empresa o de webs de tercers.

L’Empresa no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d’aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de L’Empresa.

El contingut del web de L’Empresa únicament és aplicable a territori espanyol.

L’Empresa garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de L’Empresa. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de L’Empresa, creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de L’Empresa enviant un e-mail a: mminformatica@mminformatica.com

Grup Lleidatà M&M Informàtica S.L.
B-25419458
Corregidor Escofet, 69 · 25005 – Lleida
973 24 36 08
mminformatica@mminformatica.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, volum 552, foli 195, full núm. 10.290

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tractaments

Quins tractaments realitzem amb les seves dades personals?

– En compliment del Reglament (UE) 2016/679 i del Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter personal, li comuniquem que les seves dades personals poden ser objecte d’alguns dels següents tractaments:
TR04 – Campanyes publicitàries (Base legal: Llei 34/1988, de 11 de novembre, general de publicitat.)
TR08 – Demanar l’opinió dels interessats (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades i LOPD.)
TR03 – Selecció de personal propi (Base legal: Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Ocupació.)
TG01 – Gestió comptable i de llibres pròpia, en qualitat de responsable. (Base legal: Reial Decret 1514/2007, de 16 de Novembre, pel qual es regula el Pla General Comptable.)
TG25 – Recollida de dades per a la gestió fiscal pròpia (Base legal: Llei 58/2003, de 17 de desembre, general Tributària.)
TG12 – Gestió laboral pròpia: recollida de dades (Base legal: Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.)
TR09 – Seguretats sobre mesures tècniques i organitzatives en el programari aplicat (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades i LOPD.)
TE02 – Prevenció de riscos laborals (Base legal: Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.)
TE07 – Destrucció de documents (Base legal: Reglament (UE) 2016/679)
TV01 – Vendes / Prestació de Serveis (Base legal: Legislació Mercantil i Fiscal)
TE03 – Servei de transport i / o enviaments de paquets (Base legal: Reial Decret de 22 d’agost de 1885 per qual es publica el Codi de Comerç.)
TR05 – Correus electrònics (Base legal: Codi de comerç i altra legislació aplicable.)
TR01 – Sol·licituds d’informació rebudes (Base legal: Codi de comerç i altres disposicions mercantils.)
TR07 – Gestió d’incidències i / o violacions de seguretat (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades i LOPD.)
TE04 – Gestió d’assumptes jurídics propis (Base legal: Legislació mercantil i laboral d’aplicació.)
TE01 – Manteniment dels sistemes informàtics (Base legal: Codi de comerç.)

Responsable

Sobre nosaltres

– Nosaltres som els responsables del tractament de les seves dades. Per això, s’informa de manera expressa, precisa i inequívoc, tant als interessats com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al responsable del tractament:

GRUP LLEIDATA MM INFORMATICA SL
B25419458
CALLE CORREGIDOR ESCOFET,69,,,BJ
LLEIDA
25005
LLEIDA
mminformatica@mminformatica.com

Finalitats

Per a què fem servir les seves dades personals?

– En aquesta organització, podrem tractar les seves dades de caràcter personal exclusivament per a les finalitats que es s’indiquen a continuació:
Comprovar que s’estan duent a terme totes les mesures tècniques necessàries per a la correcta gestió de les dades personals amb el programari aplicat.
Enviament d’informació comercial i / o publicitària mitjançant correu electrònic.
Gestió de les peticions d’informació rebudes per l’interessat sobre els nostres productes o serveis.
Gestió exclusiva de les incidències internes detectades en el compliment dels requisits de l’RGPD.
Realitzar campanyes publicitàries per publicitar els nostres serveis i / o productes.
Demanar l’opinió dels interessats.
Selecció de personal per a cobrir les vacants d’ocupació necessàries.
Complir amb tots els requisits previstos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Enviament de paqueteria i correspondència.
Gestionar qualsevol problema d’índole jurídica que afecti l’empresa.
Gestionar, mantenir i reparar els sistemes d’emmagatzematge informàtic.
Actuacions per dur a terme la gestió laboral pròpia
Actuacions per dur a terme la gestió fiscal i comptable pròpia
Complir el principi de limitació del termini de conservació de les dades personals
Gestió Administrativa de clients particulars
Dur a terme la venda o prestació del servei contractat
– Es pot elaborar un perfil comercial o d’usuari, d’acord amb la informació facilitada o obtinguda. S’informa expressament que, en cap cas, s’elaboraran perfils amb les dades d’un menor.
– Les dades personals proporcionades per vostè es conservaran mentre duri la relació contractual o, si cas, mentre no exerceixi el seu dret d’oposició o bé retiri el consentiment atorgat. Per a això, pot dirigir-se a la secció corresponent al nostre web o enviar un correu electrònic a l’adreça indicada en l’apartat
relatiu al responsable.

Legitimitat

Per què els fem servir?

Estem legitimats per tractar les seves dades personals per les següents raons:
– El seu consentiment inequívoc, informat i exprés, en aquells supòsits en què sigui legalment exigible, sense que, en cap cas, la retirada de del mateix condicioni l’execució d’altres tractaments la legitimació sigui diferent, i sense que aquesta retirada afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix.
– Una obligació legal del responsable del tractament.
– L’execució del contracte de prestació de serveis i / o de compravenda dels productes corresponents, subscrit per vostè.
– La base legal per al tractament de les seves dades és un interès legítim del responsable. Aquest interès es recolza en la prèvia realització d’un judici de proporcionalitat o ponderació entre l’interès legítim del responsable i els interessos o drets i llibertats dels interessats. Aquesta ponderació ha implicat l’avaluació de l’interès, la avaluació de l’impacte del tractament sobre els interessats, l’equilibri entre els dos conceptes anteriors i la implementació de garanties addicionals. Sent la ponderació final favorable al responsable, el tractament es pot dur a terme de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.
Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar amb nosaltres a través del correu electrònic facilitat en l’apartat
corresponent al responsable del tractament.

Destinataris

Amb qui podem compartir les seves dades personals?

– Les seves dades personals es comunicaran a les següents empreses i organismes:
Agència Tributària
Servei Públic d’Ocupació Estatal
Tresoreria General de la Seguretat Social
Bancs i caixes
– Les seves dades personals no es van a transferir a cap tercer país o organització internacional.

Procedències

Quines dades tractem i com els hem obtingut?

– Les seves dades personals s’incorporaran als següents fitxers, titularitat de l’organització:
FG01 Gestió comptable pròpia
FG02 Gestió laboral pròpia
FG15 Gestió fiscal pròpia. Recollida de dades
FE01 Manteniment informàtic
FE02 Prevenció de riscos laborals
FE03 Transport i enviament
FE04 Afers jurídics propis
FR01 Sol·licituds d’informació rebuda
FR03 Selecció de personal propi
FR04 Campanyes publicitàries
FR05 Correus electrònics
FR07 Gestió d’incidències i / o violacions de seguretat
FR08 Demanar l’opinió dels interessats
FR09 Seguretats en el programari i maquinari
FE07 Destrucció de documents
FP01 Clients
– Les dades personals que tractem en la nostra organització procedeixen de les següents fonts:
El propi interessat

Drets

Quins drets pot exercir?

 • Li garantim l’exercici dels drets que l’assisteixen en relació amb el tractament de les seves dades personals.
  En particular, l’informem que té dret a:

  • Obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades.
  • Exercitar el dret d’accés a les dades personals de què disposem, obtenint informació sobre els fins del tractament, la categoria de dades tractades, els possibles destinataris, el termini de conservació, l’origen de les dades i, si escau, l’elaboració de perfils o presa de decisions automatitzades.
  • Exercir el dret de rectificació. A aquests efectes, li recordem que les dades personals de què disposem han de ser sempre un fidel reflex de la realitat, de manera que no dubti en fer ús del seu dret a cas que qualsevol dada pateixi modificació, canvi o anul·lació. Vostè garanteix que les dades personals que
   ens hagi facilitat per qualsevol via són certes i exactes, i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos, sent de la seva exclusiva responsabilitat tota pèrdua o dany causat al responsable o a qualsevol tercer per motiu d’una comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta.
  • Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, en el cas la nostra organització deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims que ho impedeixin.
  • Sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per a les finalitats dalt descrites o bé ja no comptem amb la legitimació per tractar-los.
  • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i sempre que estigui vinculat a la nostra entitat en base a un contracte subscrit o bé hagi atorgat consentiment per al tractament realitzat. En aquests casos, tindrà dret a rebre les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, o bé a que es transmetin directament a un altre responsable, quan sigui
   tècnicament possible.
  • En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposar-se a la presa de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
   Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament, excepte en els casos legalment previstos, mitjançant sol·licitud escrita i signada per vostè o, si escau, per qui el representi, adreçada al responsable, a les adreces facilitades a aquest efecte en l’apartat primer, o bé físicament en qualsevol dels nostres establiments.
 • Vostè també té dret a presentar reclamacions, bé davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Al web https://www.agpd.es/) o bé davant l’autoritat de control que correspongui.
  • Igualment, podrà acudir als tribunals de justícia per reclamar una indemnització.
  • Finalment, té dret a retirar el seu consentiment, amb la mateixa facilitat amb què el va atorgar. Per a això, pot dirigir-se a la nostra pàgina web, on trobareu la informació necessària per anul·lar d’una manera ràpida i senzill l’autorització que se’ns ha concedit per realitzar aquestes comunicacions. També pot enviar un e-mail a l’adreça indicada en l’apartat relatiu al responsable.
  • Igualment l’informem que en cada tractament de les seves dades personals es determinen les possibles amenaces i impactes que poden haver a conseqüència de les mateixes, mitigant o eliminant si és possible, els potencials perjudicis, mitjançant l’aplicació de les corresponents mesures de seguretat que periòdicament es revisen per determinar la seva eficàcia.

El nostre sistema de control també permet complir els principis del tractament de les seves dades, i pot acreditar davant l’interessat, el principi de limitació a la finalitat del tractament, el principi de limitació al termini de conservació, el principi de minimització de dades, així com el principi d’integritat i confidencialitat.
Finalment, també li comuniquem que periòdicament rebrà enquestes que ens permetran conèixer la seva opinió sobre qualsevol suggeriment relatiu al tractament de les seves dades personals, igual que poder donar compliment a l’ principi de transparència i exactitud de les dades tractades.
Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar amb nosaltres a través del correu electrònic facilitat en el primer apartat.

Sense altre particular, atentament,

El Responsable.